Dzisiaj jest: 14.4.2024, imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych – propozycja zmian

Został przygotowany projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Fot. Zmodernizowane gospodarstwa rolne

Fot. Zmodernizowane gospodarstwa rolne

Zmiana rozporządzenia dotyczy wydłużenia o 1 miesiąc terminu na rozpatrzenie wniosków o przyznanie pomocy złożonych w 2016 r. Zgodnie z proponowaną zmianą rozporządzenia, ARiMR wzywa wnioskodawcę do zawarcia umowy, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o przyznanie pomocy lub informuje wnioskodawcę o odmowie przyznania pomocy, gdy nie są spełnione warunki przyznania pomocy w terminie 11 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości informacji o kolejności przysługiwania pomocy, tj. od dnia 28 lipca 2016 r.

Należy podkreślić, że tryb przyznawania pomocy przewiduje, że jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o przyznanie pomocy niezbędne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub opinii innego podmiotu lub zajdą nowe okoliczności budzące wątpliwości co do możliwości przyznania pomocy, powyższy termin wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania wyjaśnień lub opinii, o czym Agencja informuje na piśmie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy.

Polecane